top of page
original (2).jfif

Polítiques de Privadesa

  • Aula De Natura - ADN, (Centre Enric Mas Mas), amb domicili a Sabadell, al carrer L'Estrella 211-217 titular del lloc web www.auladenatura.net i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris.

 

  • Aquesta política de privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la circulació d'aquestes dades, d'ara endavant RGPD.

  • Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les vostres dades personals de forma lícita per  Centre Enric Mas Mas. Si es tracta d'un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

  • L'usuari, mitjançant l'enviament de les vostres dades a través dels formularis, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les vostres dades personals siguin tractades per Aula De Natura per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades.

  • Per la seva banda, Aula De Natura garanteix que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran les dades personals comptarà amb les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, així com el tracte o accés no autoritzats a les dades esmentades.

  • Igualment, Aula De Natura garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers.

  • Els usuaris tindran els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades reconegudes als articles de 15 a 17 de la LOPD. Aquests drets es poden exercir remetent una sol·licitud expressa amb el nom, els cognoms, el DNI i la informació que es vol rectificar o cancel·lar per qualsevol d'aquests canals:

        Correu electrònic: adn@auladenatura.net

 

        Escrit dirigit a: Aula De Natura - ADN, (Centre Enric Mas Mas) c/ L'Estrella, 211-217, 08201 Sabadell (Barcelona).

bottom of page